KLINIKA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNA

dr Daniel Kozyra      Bioortopedia      Rehabilitacja      Klinika      USG      Dla pacjenta      Kontakt

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą: Gabinet ‘’Softmed-Laser” Daniel Kozyra Ewa Pikor Kozyra S.C.; tel. 22 72 74 287, e-mail: klinika@softmedlaser.pl, strona www: www.softmedlaser.pl

a więc:

Daniel Kozyra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet SoftMed-Laser Daniel Kozyra wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 2C/226.; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1230053498, REGON 010005774;

Ewa Pikor-Kozyra prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet SoftMed-Laser Ewa Pikor- Kozyra wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 2C/226.; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1230470997, REGON 142240180

zwani dalej Współadministratorami.

Porozumienie o współadministrowaniu danymi jest dostępne na życzenie. W tym miejscu informujemy, że:

1. za wykonanie obowiązku informacyjnego odpowiedzialny jest: Daniel Kozyra;
2. za odpowiadanie na zapytania i realizację praw osób których dane osobowe są przetwarzane odpowiedzialna jest: Ewa Pikor-Kozyra
3. Został powołany Inspektor Danych Osobowych:
Angelika Kozyra
e-mail: akozyra.iod@wp.pl
kom. 604 103 80

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego
1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu oraz pacjentów, a także zabezpieczenie mienia przed kradzieżami lub niszczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), jako środek bezpieczeństwa, w ciągach komunikacyjnych budynku obejmujących miejsca ogólnodostępne tj.: wejście do budynku, poczekalnię, salę operacyjną, salę pooperacyjną, stosuje się monitoring wizyjny.
2. W miejscach wskazanych w pkt 1 zainstalowane są kamery monitoringu.
3. Obszary objęte monitoringiem oznakowane są̨ tablicami z napisem „obiekt monitorowany”. Kamery nie rejestrują dźwięku.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu są Wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą: Gabinet Softmed-Laser Daniel Kozyra Ewa Pikor Kozyra S.C.; tel. 22 72 74 287, e-mail: klinika@softmedlaser.pl

a więc:

Daniel Kozyra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet SoftMed-Laser Daniel Kozyra wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 2C/226.; pod firmą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1230053498, REGON 010005774;

Ewa Pikor-Kozyra prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet SoftMed-Laser Ewa Pikor- Kozyra wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 2C/226.; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1230470997, REGON 142240180

zwani dalej Współadministratorami.

5. Zapis z kamer przechowywany jest na serwerze Współadministratorów przez okres do 3 miesięcy od nagrania. Po tym terminie jest automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze trwale usunięte z zastrzeżeniem pkt.6.
6. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą̨ stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Współadministratorzy powezmą wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Dostąp do danych z zapisu monitoringu posiadają Współadministratorzy, upoważnieni pracownicy oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Zapis zdarzeń utrwalony za pomocą kamer monitoringu może być udostępniony wyłącznie na pisemny wniosek, podmiotom do tego upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
9. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego nie będą̨ poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania w szczególności profilowaniu. Nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się̨ poprzez adres e-mail: akozyra.iod@wp.pl
12. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Współadministratorami lub z Inspektorem Ochrony Danych
14. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie obiektu. Na terenie obiektu znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

Pomimo wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Ewy Pikor-Kozyry która niezwłocznie udzieli odpowiedzi.